Kerala School Kalolsavam - Result : HS Arabic

Sl.No Item Sl.No Item
1 719 - Chithreekaranam 2 711 - Mono Act
3 715 - Musharah 4 714 - Prasnothari
5 712 - Prasangam (Arabic) 6 717 - Sambhashanam
7 710 - Kathaprasangam 8 713 - Quran Parayanam
9 718 - Sangha Ganam 10 716 - Nikhandu Nirmanam
11 705 - Poster Nirmanam 12 709 - Arabi Ganam (Girls)
13 704 - Tharjama ( Arabic) 14 703 - Caption Rachana
15 702 - Katharachana 16 708 - Arabi Ganam (Boys)
17 707 - Padyam Chollal(Girls) 18 706 - Padyam Chollal (Boys)
19 701 - Upanyasam - Arabic