Kerala School Kalolsavam - Result : HS Sanskrit

Sl.No Item Sl.No Item
1 819 - Sangha Ganam 2 810 - Padakam (Boys)
3 808 - Prabhashanam 4 811 - Padakam (Girls)
5 809 - Chambuprabhashanam 6 818 - Vandematharam
7 813 - Ashtapathi (Girls) 8 812 - Ashtapathi (Boys)
9 817 - Nadakam 10 816 - Koodiyattam
11 805 - Aksharaslokam 12 806 - Prasnothari
13 807 - Padyamchollal 14 804 - Samasyapooranam
15 801 - Upanyasarachana 16 803 - Kavitharachana
17 802 - Katharachana 18 814 - Ganalapanam (Boys)
19 815 - Ganalapanam (Girls)