School Wise Point (Detailed)
30016 - M.M.H.S. Nariyampara
Sl No Participated Items No. of Participants A B C Point Total
HS Sanskrit
1 802 - Katharachana 1 1 - - 5
2 803 - Kavitharachana 1 1 - - 5
3 805 - Aksharaslokam 1 1 - - 5
4 806 - Prasnothari 1 - - - 0
5 807 - Padyamchollal 1 1 - - 5
6 808 - Prabhashanam 1 1 - - 5
7 809 - Chambuprabhashanam 1 1 - - 5
8 811 - Padakam (Girls) 1 1 - - 5
9 815 - Ganalapanam (Girls) 1 1 - - 5
10 817 - Nadakam 1 1 - - 5
11 818 - Vandematharam 1 1 - - 5
12 819 - Sangha Ganam 1 1 - - 5 55
Grand Total : 55