School Wise Point (Detailed)
25002 - Vidyadhiraja Vidya Bhavan E. M. H. S. Aluva
Sl No Participated Items No. of Participants A B C Point Total
HS General
1 607 - Kathakali Sangeetham (Boys) 1 1 - - 5
2 615 - Violin - Paurasthyam 1 1 - - 5
3 624 - Kathakali (Girls) 1 1 - - 5
4 629 - Chakkyarkoothu (Boys) 1 1 - - 5
5 656 - Aksharaslokam 1 1 - - 5
6 657 - Kavyakeli 1 1 - - 5
7 663 - Parichamuttu (Boys) 1 1 - - 5 35
HS Sanskrit
1 805 - Aksharaslokam 1 1 - - 5
2 808 - Prabhashanam 1 1 - - 5
3 810 - Padakam (Boys) 1 1 - - 5
4 812 - Ashtapathi (Boys) 1 1 - - 5
5 813 - Ashtapathi (Girls) 1 1 - - 5
6 815 - Ganalapanam (Girls) 1 1 - - 5
7 816 - Koodiyattam 1 1 - - 5
8 817 - Nadakam 1 1 - - 5
9 819 - Sangha Ganam 1 1 - - 5 45
HSS General
1 913 - Kathakali Sangeetham (Girls) 1 1 - - 5
2 917 - Violin - Oriental 1 1 - - 5
3 924 - Madhalam 1 - 1 - 3
4 929 - Kathakali (Girls) 1 1 - - 5
5 969 - Padyam Chollal - Kannada 1 - 1 - 3
6 982 - Kathakali - Group 1 1 - - 5
7 989 - Koodiyattam 1 1 - - 5
8 995 - Poorakkali (Boys) 1 1 - - 5 36
Grand Total : 116