School Wise Point (Detailed)
21096 - G. O. H. S. Edathanattukara
Sl No Participated Items No. of Participants A B C Point Total
HS General
1 630 - Bharathanatyam (Boys) 1 1 - - 5
2 632 - Kuchuppudi (Boys) 1 1 - - 5
3 635 - Kerala Nadanam (Boys) 1 1 - - 5 15
HS Arabic
1 701 - Upanyasam - Arabic 1 1 - - 5
2 702 - Katharachana 1 1 - - 5
3 703 - Caption Rachana 1 1 - - 5
4 707 - Padyam Chollal(Girls) 1 1 - - 5
5 709 - Arabi Ganam (Girls) 1 1 - - 5
6 712 - Prasangam (Arabic) 1 1 - - 5
7 716 - Nikhandu Nirmanam 1 1 - - 5
8 717 - Sambhashanam 1 1 - - 5 40
Grand Total : 55