School Wise Point (Detailed)
20002 - G. V. H. S. S. Vattenad
Sl No Participated Items No. of Participants A B C Point Total
HS General
1 641 - Kavitharachana - Hindi 1 - 1 - 3
2 649 - Padyam Chollal - Malayalam 1 1 - - 5
3 667 - Dafmuttu (Boys) 1 1 - - 5 13
HS Sanskrit
1 806 - Prasnothari 1 1 - - 5
2 808 - Prabhashanam 1 1 - - 5
3 814 - Ganalapanam (Boys) 1 1 - - 5
4 815 - Ganalapanam (Girls) 1 1 - - 5 20
HSS General
1 910 - Mappilappattu (Boys) 1 1 - - 5
2 965 - Padyam Chollal - Arabic 1 1 - - 5
3 994 - Dafmuttu (Boys) 1 1 - - 5 15
Grand Total : 48