School Wise Point (Detailed)
16010 - Memunda HSS
Sl No Participated Items No. of Participants A B C Point Total
HS General
1 636 - Prasangam - Malayalam 1 1 - - 5
2 658 - Mono Act (Boys) 1 1 - - 5
3 662 - Kathaprasangam 1 1 - - 5
4 664 - Poorakkali (Boys) 1 1 - - 5 20
HS Arabic
1 717 - Sambhashanam 1 1 - - 5 5
HS Sanskrit
1 801 - Upanyasarachana 1 1 - - 5
2 814 - Ganalapanam (Boys) 1 1 - - 5 10
HSS General
1 962 - Padyam Chollal - Malayalam 1 1 - - 5
2 971 - Kavyakeli 1 1 - - 5
3 976 - Kathaprasangam 1 1 - - 5
4 985 - Mookabhinayam 1 1 - - 5
5 995 - Poorakkali (Boys) 1 1 - - 5 25
Grand Total : 60