Kerala School Kalolsavam - Result : HS Arabic

Sl.No Item Sl.No Item
1 708 - Arabi Ganam (Boys) 2 706 - Padyam Chollal (Boys)
3 719 - Chithreekaranam 4 716 - Nikhandu Nirmanam
5 713 - Quran Parayanam 6 703 - Caption Rachana
7 704 - Tharjama ( Arabic) 8 705 - Poster Nirmanam
9 715 - Musharah 10 712 - Prasangam (Arabic)
11 714 - Prasnothari 12 707 - Padyam Chollal(Girls)
13 701 - Upanyasam - Arabic 14 702 - Katharachana
15 717 - Sambhashanam 16 711 - Mono Act
17 718 - Sangha Ganam 18 709 - Arabi Ganam (Girls)
19 710 - Kathaprasangam