Kerala School Kalolsavam - Result : HS Sanskrit

Sl.No Item Sl.No Item
1 806 - Prasnothari 2 808 - Prabhashanam
3 805 - Aksharaslokam 4 804 - Samasyapooranam
5 817 - Nadakam 6 819 - Sangha Ganam
7 818 - Vandematharam 8 811 - Padakam (Girls)
9 816 - Koodiyattam 10 810 - Padakam (Boys)
11 812 - Ashtapathi (Boys) 12 813 - Ashtapathi (Girls)
13 801 - Upanyasarachana 14 807 - Padyamchollal
15 802 - Katharachana 16 803 - Kavitharachana
17 815 - Ganalapanam (Girls) 18 814 - Ganalapanam (Boys)
19 809 - Chambuprabhashanam